Regulamin promocji

Regulamin Promocji
„Zrób zdjęcie - rozszerz gwarancję Nortberg”

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Zrób zdjęcie – rozszerz gwarancję Nortberg” zwanej dalej Akcją, jest Norbert Tofil, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGD Lider Market Norbert Tofil, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: 25-657 Kielce, ul. Krucza 11 zwany dalej Organizatorem.
 2. Akcja prowadzona jest poprzez stronę internetową Organizatora www.nortberg.pl oraz w współpracy z Partnerami oferującymi do sprzedaży okapy marki Nortberg.
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje urządzenia nabyte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Akcja trwa w terminie od 11 marca 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, lub do wyczerpania zapasów magazynowych produktów objętych Akcją.
 5. Adres do korespondencji w sprawach dotyczących Akcji: AGD Lider Market Norbert Tofil, ul. Krucza 11, 25-657 Kielce.
 6. Adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących Akcji: biuro@nortberg.pl

§2
Przedmiot Akcji. Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Akcją objęte są okapy kuchenne znajdujące się ofercie Organizatora (dalej „Okapy”), których wykaz stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywająca do użytku własnego, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową Okapy w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.nortberg.pl, w sklepie stacjonarnym Organizatora oraz w sklepach Partnerów Akcji. Wykaz Partnerów Akcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
  1. dokonanie w czasie trwania akcji zakupu Okapu, na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej;
  2. zgłoszenie uczestnictwa w Akcji, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w terminie 6 (sześciu) miesięcy, licząc od dnia dokonania zakupu Okapu.
  3. Przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym fotografii zamontowanego Okapu zgodnie z wymogami Regulaminu;
  4. Zapoznanie się z Regulaminem Akcji akceptacja jego postanowień oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika;

§3
Zasady Akcji

 1. W okresie trwania Akcji i pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik ma możliwość otrzymania przedłużenia standardowej gwarancji jakości na Okap o kolejne 6 miesięcy, uzyskując łącznie 30 miesięcy gwarancji producenta.
 2. Akcja obejmuje wyłącznie Okapy zakupione przez Uczestnika w okresie od 11 października 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 3.  W przypadku, gdy zakup Okapu objętego Akcją nie jest możliwy w terminie trwania Akcji z winy Organizatora, kupujący ma prawo uczestnictwa w Akcji na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia na Okap w czasie trwania Akcji. Dokumentem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest potwierdzenie zamówienia generowane przez system zakupowy sklepu internetowego Organizatora lub pisemne potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie stacjonarnym.
 4. Aby uzyskać przedłużenie standardowej gwarancji Producenta na zakupiony Okap o kolejne 6 miesięcy Uczestnik powinien:
  1. Dokonać montażu zakupionego Okapu w zabudowie kuchennej;
  2. Wykonać nie mniej niż 4 (cztery) fotografie zamontowanego w zabudowie kuchennej Okapu zawierające następujące ujęcia Okapu – na wprost, z lewej strony, z prawej strony, z dołu.
  3. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy umieszczony w serwisie sklepu pod adresem www.nortberg.pl/wyslij-zdjecie.html Do przesłania zgłoszenia konieczne jest wskazanie modelu okapu, daty zakupu z paragonu lub faktury lub daty złożenia zamówienia oraz dołączenie nie mniej niż 4 (czterech) fotografii Okapu według wymogów wskazanych w ppkt. b powyżej;
 5. Instruktaż wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz dołączania zdjęć jest dostępny w serwisie sklepu, pod adresem www.nortberg.pl/wyslij-zdjecie.html
 6. Organizator zastrzega, że zgłoszenia do Akcji będą weryfikowane formalnie i merytorycznie. Weryfikacja formalna będzie obejmować potwierdzenie faktu zakupu Okapu objętego zgłoszeniem. Weryfikacja merytoryczna będzie obejmowała sprawdzenie spełnienia przez fotografie wymogów w zakresie jakości i ilości zgłoszonych zdjęć oraz Okapu widocznego na zdjęciach jak również walorów estetycznych kompozycji zdjęcia i poprawności montażu Okapu.
 7. Organizator nie przedłuży gwarancji uczestnikowi Akcji, który:
  1. prześle zdjęcia, na których będzie widoczny Okap zamontowany niezgodnie z instrukcja montażu dołączoną do opakowania przez producenta;
  2. prześle zdjęcia nie spełniające wymogu co do rozdzielczości i formatu;
  3. prześle zdjęcia nie przedstawiające Okapu, lub przedstawiające Okap bez zabudowy kuchennej;
  4. prześle zdjęcia, na których będą widoczne zabrudzenia okapu lub pozostałego wyposażenia/zabudowy kuchni kuchni, lub zdjęcia w których nie zachowano estetyki kompozycji (w szczególności na których kuchnia nie jest posprzątana);
 8. Po przeprowadzeniu weryfikacji i przyjęciu zgłoszenia do Akcji Organizator prześle Uczestnikowi pisemne oświadczenie o przedłużeniu udzielonej gwarancji na Okap o dwa lata, licząc od dnia upływu gwarancji jakości udzielonej przy sprzedaży urządzenia. Przedłużona gwarancja będzie obowiązywała bez jakichkolwiek zmian, w tym w zakresie uprawnień kupującego czy też obowiązków gwaranta.
 9. W przypadku wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem w celu uzyskania brakujących informacji, w tym skanu karty gwarancyjnej lub dokumentu zakupu.

§4
Zasady korzystania z przesłanych zdjęć Okapów

 1. Dokonując rejestracji swojego udziału w Akcji Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do przesłanych fotografii Okapów Uczestnik zapewnia, iż przesłane zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
 2. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału w Akcji.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.
 4. Uczestnik, z chwilą przesłania Organizatorowi zdjęć Okapów oraz zgłoszenia udziału w Akcji udziela Organizatorowi, w zamian za przedłużenie gwarancji na zasadach określonych w Regulaminie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanych zdjęć niżej wskazanych polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na wszelkich nośnikach, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,
  2. zwielokrotnianie,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera,
  4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, a także publicznego rozpowszechnianie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie w sieci Internet;
  5. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocji i reklamy Organizatora, w szczególności publikowanie w serwisie internetowym Organizatora, pod adresem nortberg.pl oraz nortberg.de, okapysufitowe.com.pl, okapywyspowe.pl , w serwisie facebook, allegro, homebook, ceneo oraz w innych serwisach i forach internetowych.
 5. Organizator Konkursu posiada nieograniczone prawo udzielania sublicencji - w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. powyżej.
 6. Uprawnienie Organizatora do korzystania z praw do przesłanych zdjęć Okapów obejmuje zarówno korzystanie z nich łącznie, jak i rozdzielnie, zarówno w całości jak i we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora.
 7. Uczestnik Akcji wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora przeróbek zdjęć Okapów w toku korzystania ze zdjęć w ramach pól eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik niniejszym wyraża bez dodatkowego wynagrodzenia zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego utworu przez Organizatora.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora zdjęciami Okapów konkursowego oraz upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych. Uczestnik Akcji upoważnia Organizatora w szczególności do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia zdjęć oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych. Organizator jest upoważniony do oznaczenia zdjęcia podpisem „kuchnia klienta” lub równoważnym.
 9. Uczestnik Akcji oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego przesłane przez niego zdjęcia Okapów zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie ich wykorzystanie przez Organizatora. Uczestnik Akcji wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie zdjęć Okapu z innymi utworami lub pracami nie mającymi charakteru utworu, usunięcie fragmentów, jak również dodanie do nich nowych elementów, czy też umieszczanie zdjęć obok lub w sąsiedztwie innych utworów lub prac.
 10. Zwycięzca wyraża zgodę na korzystanie z wizerunku osoby utrwalonego na zdjęciach (w szczególności rozpowszechnianie wizerunku) na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz w zakresie ust. 7.
 11. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika Akcji za udzielenie licencji oraz udzielenie zgód i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, w tym za wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, jest przedłużenie gwarancji przez Organizatora. W przypadku odrzucenia przez Organizatora zgłoszenia do Akcji, w szczególności z przyczyn wskazanych w § 3 Organizator nie nabywa licencji oraz pozostałych praw do korzystania ze zdjęć.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Akcji.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie jednego miesiąca od dnia wykrycia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane Organizatora.
 4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: AGD Lider Market Norbert Tofil, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: 25-657 Kielce, ul. Krucza 11, lub w formie elektronicznej na biuro@nortberg.pl
 5. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.
 6. Rozpatrywanie reklamacji trwa 7 dni liczonych od dnia jej otrzymania (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

§6
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie www.nortberg.pl oraz w sklepie stacjonarnym Organizatora.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z Akcją są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Akcji.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 4. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji oraz w celach technicznych związanych z zarządzaniem stroną internetową, przez którą mogą być dokonywane Zgłoszenia. Organizator informuje że dane osobowe Uczestników Akcji są przetwarzane przez Organizatora także w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora.
 5. Uczestnik Akcji odrębnie może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub podmiotów działających na jego zlecenie wiadomości e-mail zawierających treści stanowiące marketing bezpośredni towarów i usług Organizatora (newsletter). Udzieloną zgodę Uczestnik może w każdym czasie i w każdej formie cofnąć, w szczególności kierując do Organizatora żądanie wykreślenia z bazy mailingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@nortberg.pl
 6. Uczestnik Akcji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Uczestnik Akcji może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych przez Organizatora. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@nortberg.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Akcji.
 7. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 8. Do niniejszej Akcji zastosowanie znajduje prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.

Okapy Nortberg

Ofertę firmy NORTBERG stanowią różne rodzaje okapów kuchennych: okapy kominowe, okapy narożne, okapy wyspowe, okapy szufladowe oraz okapy podszafkowe.

Wszystkie okapy zostały zaprojektowane z największą starannością i wykonane z najlepszego rodzaju surowców.

Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas informacje
o aktualnych promocjach? Zostaw swój e-mail.

Znajdziesz nas na

Połącz się z nami w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!