Wróć Wróć

Poradnik

Poradnik
Zobacz wszystkie

Instrukcje

Instrukcje
Zobacz wszystkie

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania
Zobacz wszystkie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

konkurs-okapy-nortberg-4-edycja

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Moja Kuchnia z okapem Nortberg

Edycja V

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego na portalu społecznościowym Facebook „Moja Kuchnia z okapem Nortberg. Edycja V” (określanego w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Konkurs”), na profilu „Nortberg – Ekskluzywne okapy kuchenne” jest AGD LIDER MARKET Norbert Tofil z siedzibą w Kielcach (25-657) przy ul. Kruczej 11, wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer REGON: 260568450, NIP: 9591935128 (określany w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Organizator”).

 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest AGD LIDER MARKET (określany w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Fundator”).

 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu „Nortberg – ekskluzywne okapy kuchenne” w serwisie społecznościowym Facebook prowadzonym pod następującym adresem: https://www.facebook.com/NortbergPolska.

 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.

 6. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy, w szczególności nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku.

 7. Konkurs nie jest ani sponsorowany, ani wspierany, ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook ani w żaden inny sposób powiązany z tymże serwisem.

 8. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy Konkursu powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 385(3) pkt 1 i 2 kodeksu cywilnego).

 9. Facebook są to zastrzeżone znaki towarowe, zaś ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić serwis społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.

 10. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (określana dalej jako „Uczestnik”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika, w tym działalnością artystyczną.

 2. Uczestnik oświadcza, że:

  1. jest pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobą fizyczną;

  2. począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. nabył od Organizatora co najmniej jeden z oferowanych przez niego towarów w postaci dowolnego modelu okapu kuchennego;

  3. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

  4. wyraża zgodę i akceptuje wszystkie warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącego odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

  5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;

  6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

  7. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu społecznościowego Facebook;

  8. w celu wzięcia udziału w Konkursie korzysta wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób, jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród;

  9. zwalnia serwis społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem;

  10. nie jest ani pracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem „pracownika” rozumie się osoby zatrudnione bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pod pojęciem „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

  11. rozumie, iż uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne;

  12. przesłał autorskie materiały zdjęciowe zgodnie z § 5 Regulaminu wraz z klauzulą: „Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Moja Kuchnia z okapem Nortberg.” w celu wzięcia udziału w Konkursie”.

  13. jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie co najmniej jednego zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i z uwzględnieniem praw pokrewnych.

 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być ani pracownicy ani zleceniobiorcy ani osoby fizyczne powiązane w ramach dowolnego stosunku cywilnoprawnego z Organizatorem, organizacjami powiązanymi z Organizatorem, pracownikami lub osobami fizycznymi wykonującymi czynności odpowiadające obowiązkom pracowniczym związanymi z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 4. Uczestnicy, którzy wzięli udział w pierwszej lub drugiej edycji Konkursu mogą przystąpić do jego trzeciej edycji pod warunkiem, że nadesłane zdjęcia będą się zasadniczo różnić od tych zgłoszonych w poprzednich edycjach.

 5. Osoby, które wezmą udział w Konkursie, a nie zostaną w nim wyróżnione, co jest równoznaczne z niewygraniem jakiejkolwiek spośród nagród, zobowiązują się, że nie będą rościć jakichkolwiek pretensji, ani nie będą ubiegać się o jakiekolwiek odszkodowanie, zadośćuczynienie lub przeprosiny wobec Organizatora, lub pracowników Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fanpage’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady Konkursu.

 

§ 3. Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są przedmioty wymienione w treści postu konkursowego opublikowanego w serwisie społecznościowym Facebook na profilu „Nortberg – ekskluzywne okapy kuchenne” i są to bony Sodexo w kwotach: 1500 zł, 1000 zł i 500 zł odpowiednio dla laureatów I, II i III miejsca.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród - wyróżnień.

 

§ 4. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego publikowanego przez Organizatora na serwisie społecznościowym Facebook na profilu „Nortberg – ekskluzywne okapy kuchenne”.

 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu „Nortberg – ekskluzywne okapy kuchenne”.

 

§ 5. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika jest:

  1. wysłanie co najmniej trzech zdjęć – na zadany w poście konkursowym temat – drogą mailową na adres Organizatora: konkurs@nortberg.pl.

  2. Opatrzenie materiałów klauzulą: „Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Moja Kuchnia z okapem Nortberg.” w celu wzięcia udziału w Konkursie”.

 2. Zdjęcie jest pracą, która:

  1. powinna być nadesłana w plikach o rozszerzeniu .jpg lub .png;

  2. jakość zdjęć powinna być zbliżona do rozdzielczości FullHD, tj. 1920 x 1080 pikseli, ale nie mniej niż 1024×768 pikseli

  3. powinna być opisana w temacie wiadomości imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu (o ile jest wysyłana za pomocą wiadomości mailowej);

  4. nie może zawierać znaków towarowych, logo, nazw bądź firm innych niż dotyczące Organizatora;

  5. nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób naruszających prawo, dobra osobiste lub dobre obyczaje;

  6. powinna stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich przysługujących wyłącznie Uczestnikowi Konkursu;

  7. powinna być wykonana wyłącznie na potrzeby Konkursu;

  8. nie może być wcześniej publikowana w jakikolwiek sposób.

 3. Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy konkurs@nortberg.pl.

 4. Tylko wysłanie zdjęć zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ust. 2 biorą udział w Konkursie. Nieważne będą zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu „Nortberg – ekskluzywne okapy kuchenne” w serwisie Facebook albo w innym miejscu niż post konkursowy. Zgłoszenia takie nie będą brały udziału w Konkursie.

 5. Każdy Uczestnik może wysłać maksymalnie sześć zdjęć.

 6. Zdjęcie można wysłać wyłącznie w okresie trwania Konkursu. Data i godzina wysłania zdjęcia zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwer pocztowy Organizatora. Wszelkie zgłoszenia dokonane po upływie okresu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć na stronach www, portalach i platformach społecznościowych, a także na kanałach Social Media należących obecnie lub w przyszłości do Organizatora, w szczególności:

  1. w serwisie społecznościowym Facebook pod następującym adresem: https://www.facebook.com/NortbergPolska;

  2. w serwisie społecznościowym Instagram pod następującym adresem: https://www.instagram.com/nortbergpolska.

  3. w pozostałych serwisach, na których udziela się Organizator.

 8. Powołane przez Organizatora specjalne jury, wybierze zwycięzców.

 9. Organizator ogłosi zwycięzcę w serwisie społecznościowym Facebook na profilu „Nortberg – ekskluzywne okapy kuchenne” niezwłocznie po zakończeniu czasu trwania Konkursu.

 10. Wysłanie zdjęć na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie uprawnia do wzięcia udziału tylko w edycji Konkursu, o której mowa w poście konkursowym.

 11. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronach www i profilach należących do Organizatora na portalach społecznościowych, w szczególności:

  1. w serwisie społecznościowym Facebook pod następującym adresem: https://www.facebook.com/NortbergPolska;

  2. w serwisie społecznościowym Instagram pod następującym adresem: https://www.instagram.com/nortbergpolska.

 12. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.

 13. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie jakichkolwiek działań z wykorzystaniem prywatnych osi czasu Uczestników lub połączeń ze znajomymi na portalu Facebook.

 14. Organizator ma prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

 

§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga osobistej rejestracji profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5 Regulaminu, wraz z przesłaniem klauzuli: „Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Moja Kuchnia z okapem Nortberg” w celu wzięcia udziału w Konkursie”.

 3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście w serwisie społecznościowym Facebook pod następującym adresem: https://www.facebook.com/NortbergPolska.

 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie stosownej informacji Organizatorowi, jednak nie później niż ostatniego dnia wskazanego do przesyłania materiałów.

 5. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści umieszczonych w serwisie społecznościowym Facebook związanych z Konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Organizatora, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

 6. O przyznaniu Nagród decyduje Organizator.

 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od opublikowania informacji o nagrodzie, o której mowa powyżej w serwisie społecznościowym Facebook pod następującym adresem: https://www.facebook.com/NortbergPolska, wiadomości prywatnej zawierającej następujące dane:

  1. imię i nazwisko;

  2. adres korespondencyjny;

  3. numer telefonu;

  4. adres mailowy.

 8. Ponadto w wiadomości, o której mowa w ust. 5, musi znaleźć się oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Moja Kuchnia z okapem Nortberg” w celu odbioru nagrody zgodnie z Regulaminem tegoż Konkursu”.

 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5-6, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

 10. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane wyróżnionym Uczestnikom do 30-stu (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 5-6.

 11. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą usług świadczonych przez firmy kurierskie na adresy wskazane przez wyróżnionych Uczestników po uprzednim skontaktowaniu się z nimi przez Organizatora przy użyciu danych, o których mowa w ust. 4.

 12. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia nagrody przez Uczestnika.

 14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione ani na gotówkę ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.

 15. Wyróżniony Uczestnik może zrzec się prawa do przyznanej mu przez Organizatora nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ani ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 

§ 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w razie podania przez Uczestnika nieaktualnych, nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych korespondencyjnych. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich w razie podania przez Uczestnika nierzetelnych lub nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi ani kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem serwisu społecznościowego Facebook, w szczególności zaś Uczestników, którzy:

  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami portalu Facebook;

  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami portalu Facebook kont/profili osób trzecich;

  4. ingerują w mechanizm działania konkursu;

  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwie społecznościowym Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

  6. nie ukończyli 18 lat.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Administratorem Uczestnik może nawiązać:

  1. wysyłając wiadomość tekstową do profilu „Nortberg – ekskluzywne okapy kuchenne” znajdującego się na portalu Facebook;

  2. wysyłając wiadomość mailową na następujący adres: biuro@nortberg.pl;

  3. w drodze telefonicznej dzwoniąc pod numer telefonu +48 532 522 485 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS Spółka z o. o. z siedzibą w Przysusze (26-400) przy ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656387, posiadającą numer REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Kontakt z Inspektorem Uczestnik może nawiązać:

  1. wysyłając wiadomość mailową na następujący adres: rodo@expressisverbis.pl;

  2. w drodze telefonicznej dzwoniąc pod numer telefonu +48 725 439 290 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

 3. Podanie swych danych osobowych przez każdego Uczestnika ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez każdego Uczestnika do Konkursu.

 4. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych Uczestnika biorącego udział w Konkursie:

  1. za pośrednictwem portalu Facebook – następuje w chwili zamieszczenia deklaracji o przystąpieniu do Konkursu;

  2. w drodze wysłania wiadomości mailowej (wraz z materiałami jako zadaniem konkursowym) będącej odpowiedzią na zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie. Wiadomość powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam świadomą zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „Moja Kuchnia z okapem Nortberg” w celu wzięcia udziału w Konkursie”.

 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 7. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko;

  2. numer telefonu;

  3. adres korespondencyjny;

  4. adres e-mail;

  5. adres IP.

 8. Organizator może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:

  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których ADO realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,

  2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,

  3. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Uczestnika,

  4. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 9. Uczestnik ma prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;

  5. sprostowania swoich danych osobowych;

  6. przenoszenia swoich danych;

  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 10. Dane osobowe Uczestnika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 11. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 12. W momencie usunięcia swych danych Uczestnik traci status Uczestnika, a zarazem możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 9. Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi.

 2. Zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności poprzez:

  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie w sposób elektroniczny lub inny mechanizmu Konkursu lub jego jakiejkolwiek części, a także utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (tj. niewyłącznej i bezpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), jak również wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie i rozpowszechnianie bez dodatkowego wynagrodzenia przez Organizatora dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:

  1. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym CD, DVD, CD ROM, UCD, Blu-ray itp.);

  3. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania;

  4. prawa obrotu w kraju i za granicą;

  5. użyczenia, najmu lub wymiany;

  6. nadawania za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, w tym również simulcasting oraz webcasting, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych, teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych;

  7. nadawania za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej;

  8. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

  9. wykorzystywania na stronach internetowych;

  10. wykorzystywania w utworach multimedialnych;

  11. wprowadzania do obrotu przy użyciu sieci internetowej i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe (w szczególności MMS, WAP, SMS itp.);

  12. wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;

  13. wprowadzania zmian lub skrótów;

  14. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  15. w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, opublikowanych zdjęć i opisów konkursowych, komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

 5. Uczestnik jest zobowiązany naprawić wszelkie szkody poniesione przez Organizatora, jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawidłowości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.

 6. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu, regulaminu portalu Facebook, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.

 8. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.

 

§ 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń powinny być zgłaszane Organizatorowi w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu za pomocą co najmniej jednego z pisemnych kanałów komunikacyjnych wymienionych w § 8 ust. 1 Regulaminu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika Konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.

 3. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

 4. Forma pisemna reklamacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.

 5. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od ich otrzymania przez Organizatora.

 6. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą co najmniej jednego z pisemnych kanałów komunikacyjnych wymienionych w § 8 ust. 1 Regulaminu.

 7. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 2. Wszystkie postanowienia Regulaminu wchodzą w życie dnia 20.02.2023 r. i obowiązują do odwołania.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 4. Spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora w tym przedmiocie będą wiążące i ostateczne.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony serwisu społecznościowego Facebook.

 7. Organizator jest uprawniony do zmiany wszelkich postanowień Regulaminu w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny.

 10. Regulamin dostępny jest dla Uczestników pod następującym adresem internetowym:

  https://nortberg.pl/konkurs-fotograficzny.html

 

Dlaczego Nortberg?

 • REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
  Szybka
  i bezpieczna wysyłka
 • REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
  Produkt bezpośrednio
  od producenta
 • REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
  Gwarancja
  jakości
 • REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
  Serwis gwarancyjny
  i pogwarancyjny

Strona korzysta z plików cookie