Wróć Wróć

Poradnik

Poradnik
Zobacz wszystkie

Instrukcje

Instrukcje
Zobacz wszystkie

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania
Zobacz wszystkie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

nortberg.pl

(obowiązujący dla umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.)

 

Spis treści

 1. Definicja pojęć
 2. Postanowienia ogólne
 3. Rejestracja Kupującego i konto Kupującego, Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 5. Ceny towarów i koszty wysyłki
 6. Czas realizacji zamówienia
 7. Formy płatności
 8. Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych w transporcie
 9. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.
 10. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży. Zwroty i wymiany
 11. Rejestracja w bazie danych, ochrona danych osobowych
 12. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13. Postanowienia końcowe
 14. Dokumenty do pobrania

 

Definicje pojęć

 1. Poniższym pojęciom w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 2. Sprzedający; Właściciel Sklepu - Norbert Tofil, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGD Lider Market Norbert Tofil, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: 25-657 Kielce, ul. Krucza 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9591935128, REGON 260568450;
 3. Klient, Kupujący – osoba posiadająca konto Klienta w serwisie Sklepu lub składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu i zawierająca na ustalonych warunkach umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Klientem/Kupującym może być:
  • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, której prawo przyznaje zdolność do czynności prawnych, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sklep - sklep internetowy stanowiący serwis internetowy w domenie nortberg.pl,
 5. Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Zamówienie – czynność Klienta/Kupującego dokonywana w celu zawarcia umowy sprzedaży, skutkująca złożeniem Sprzedającemu oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 7. Regulamin – regulamin sklepu nortberg.pl,
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca asortyment Sklepu.
 9. Adres do korespondencji w sprawach związanych z działalnością Sklepu, w tym w sprawach reklamacji: AGD Lider Market Norbert Tofil, 25-657 Kielce, ul. Krucza 11.
 10. adres e-mail do kontaktu w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: biuro@nortberg.pl
 11. nr telefonu do kontaktów w sprawach zamówień w Sklepie, w tym w sprawach reklamacji: 533 912 564.

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep
  • zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na:
  • umożliwieniu przeglądania asortymentu Sklepu;
  • umożliwieniu dokonywania Klientom poprzez serwis Sklepu zamówień na towary, których asortyment i ceny został wskazany na stronie Sklepu;
  • prowadzeniu internetowej platformy sprzedaży wysyłkowej towarów zamówionych przez Kupujących (zawierania umowy sprzedaży na odległość);
  • umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta Klienta w ramach serwisu Sklepu;
  • przesyłaniu newslettera dla Klientów, którzy wyrazili wolę jego otrzymywania.
 4. Sprzedający informuje, że usługi wskazane w ppkt. a, d i e pkt. 3 powyżej są usługami nieodpłatnymi.
 5. Zamówienia dokonywane na towary, których asortyment został wskazany na stronie sklepu są w każdym przypadku zamówieniami z obowiązkiem zapłaty i prowadzą do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży zamówionego towaru.
 6. Sprzedający zastrzega, że informacje o asortymencie towarów oraz cenach, podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien spełnić niżej wymienione minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla, FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  • posiadać włączoną obsługę Java Script,
  • posiadać aktywny adres e-mail

 

Rejestracja Kupującego i konto Kupującego, Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług przeglądania asortymentu sklepu dokonuje się poprzez otwarcie strony serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług założenia i prowadzenia konta Klienta dokonuje się poprzez rejestrację konta Klienta.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług newslettera, zamawiania towarów i zawierania na odległość umowy sprzedaży może się dokonać poprzez:
  • rejestrację Kupującego i założenie przez niego konta;
  • złożenie przez Kupującego jednorazowego zamówienia jako gość Sklepu bez tworzenia stałego konta Klienta.
 4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w pkt. 2.3.c-e zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, a Klient będący Konsumentem posiada również prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Rejestracja Kupującego jest bezpłatna i niezbędna do założenia Konta.
 6. Rejestracja Kupującego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Sklepu.
 7. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 8. W formularzu rejestracyjnym Kupujący podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji zamówienia.
 9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Sprzedawca przesyła pocztą elektroniczną na podany adres potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym konto.
 10. Posiadanie Konta umożliwia Kupującemu w szczególności:
  • bezpośrednie dokonywanie zamówień;
  • edytowanie Danych osobowych, w tym adresów dostawy;
  • przeglądanie historii Zamówień
  • zamówienie Newslettera.
 11. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Kupujący jest obowiązany należycie zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych.
 12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem niżej wskazanych oświadczeń:
  • zapoznałem się z treścią Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość i akceptuję jego postanowienia
  • przystępuję do korzystania z usług Sprzedającego dobrowolnie,
  • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania ze Sklepu,
  • dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomości i informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  • jeżeli cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z regulaminem Sklepu;
  • jeżeli działalność Klienta zmierza do popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • jeżeli Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności Kupującego,
  • jeżeli Kupujący przesyła niezamówione informacje handlowe,
  • jeżeli Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  • jeżeli podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, w szczególności Kupujący podaje nieistniejące miejscowości, nieistniejące w miejscowości ulice, dane postaci fikcyjnych.  
 14. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną także w przypadku, kiedy Kupujący nie złożył zmówienia lub nie logował się na konto w ciągu jednego roku od ostatniej aktywności.
 15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Sprzedającego na podany w procesie rejestracji adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta klienta.
 16. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane jest przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego wskazany w Regulaminie albo poprzez oświadczenie o usunięciu konta
 17. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 18. Sprzedający uprawniony będzie do odmowy zarejestrowania Kupującego jeżeli zaistnieją przesłanki określone w pkt. 10 powyżej. Sprzedający zawiadomi Kupującego o odmowie rejestracji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji od odmowy zarejestrowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie.
 19. Zabrania się umieszczania przez Klienta w swoim koncie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania Kupującego do usunięcia treści bezprawnych z wyznaczeniem na ich usunięcie terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sprzedający będzie uprawniony do usunięcia treści bezprawnych.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez Sklep za pomocą elektronicznego formularza zamówienia.
 2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności technicznych:
  • wybrania towarów z asortymentu prezentowanego w Sklepie wraz z wybraniem ilości towarów;
  • dodania towarów do koszyka;
  • zalogowania do konta Klienta lub podania prawidłowych danych w przypadku dokonywania zamówienia bez rejestracji (jako gość);
  • wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
  • potwierdzenia zamówienia.
 4. Kupujący przed potwierdzeniem może dokonać jeszcze modyfikacji lub korekty swojego zamówienia oraz danych, które przekazał Sprzedającemu w formularzu zamówienia
 5. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Kupującego cena sprzedaży i koszty przesyłki są wiążące dla Stron, o ile Sprzedający przyjmie ofertę Kupującego.
 6. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia, w terminie 3 dni roboczych wysyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail oświadczenie dotyczące złożonego zamówienia. W wiadomości Sprzedający:
  • oświadcza, że przyjmuje ofertę Kupującego i zobowiązuje się do wykonania umowy według zamówienia Kupującego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia Sprzedającego;
  • oświadcza, że odmawia przyjęcia oferty Kupującego. Do odmowy przyjęcia zamówienia może dojść w szczególności wtedy, kiedy Sprzedający ustali, że towary objęte zamówieniem nie są dostępny lub termin ich dostarczenia nie może być precyzyjnie ustalony. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta.
 7. Jeżeli przed złożeniem przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty, o którym mowa w pkt. 6 a) powyżej Kupujący złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać.
 8. Po zawarciu umowy Sprzedający może informować Kupującego zmianie statusu zamówienia poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 9. Kupujący nie będący Konsumentem może anulować zamówienie do chwili nadania przesyłki z towarem przez Sprzedającego, poprzez odstąpienie od umowy. W takiej sytuacji Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest do zapłaty odstępnego stanowiącego równowartość 20% ceny brutto zakupionych przedmiotów. W przypadku gdyby Kupujący uprzednio uiścił zaliczkę, kwotę zaliczki uważa się za zapłacenie odstępnego i Sprzedający uprawniony jest do jej zatrzymania. W przypadku gdyby kwota zaliczki przewyższała kwotę odstępnego, nadwyżka zostaje zwrócona Kupującemu. W przypadku gdyby kwota zaliczki nie pokrywała w całości odstępnego – Kupujący jest zobowiązany do zapłaty różnicy. Powyższa zasada nie dotyczy Konsumentów.
 10. W przypadku Kupujących nie będących Konsumentami Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przed wysłaniem zakupionego przedmiotu w przypadku:
  • posiadania wiedzy o złej sytuacji finansowej Kupującego (w tej sytuacji Sprzedający może uzależnić wydanie zakupionego przedmiotu od uprzedniej zapłaty całej ceny sprzedaży);
  • błędów w serwisie Sklepu, wynikających z czynników niezależnych od Sprzedającego;
  • zalegania przez Kupującego z jakimikolwiek należnościami w stosunku do Sprzedającego.  
 11. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Sprzedający składa Kupującemu w formie elektronicznej (e-mail) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 12. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż”, o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność dokonania zakupu. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy cenach z wyprzedaży jest ograniczona. Sprzedający informuje również w opisie przedmiotu w Sklepie o wyczerpaniu pakietu dodatków oferowanych łącznie ze sprzedawanym przedmiotem.
 13. Sprzedający potwierdza Kupującemu zawarcie umowy dołączając do zakupionego towaru fakturę VAT lub paragon fiskalny. Dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu zawiera oznaczenie Sprzedawcy, datę sprzedaży, oznaczenie przedmiotu, jego ilość i cenę oraz datę sprzedaży.
 14. Kupującemu będącemu Konsumentem Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zawierające następujące dane:
  • opis zakupionego przedmiotu oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
  • dane identyfikujące sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
  • cena sprzedaży brutto oraz koszty przesyłki (o ile koszty takie ponosi Kupujący) oraz wybrany przez Kupującego sposób i termin zapłaty;
  • czas dostarczenia zakupionego przedmiotu przez Sprzedającego oraz opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
  • przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
  • obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad oraz zapewnienie, że według najlepszej wiedzy Sprzedającego rzecz kupiona nie posiada wad;
  • udzielenie gwarancji (o ile została udzielona), osoba gwaranta oraz treść gwarancji. Sprzedający zastrzega, że potwierdzenie umowy w tej części może być dokonane także w formie pisemnej, poprzez dostarczenie Konsumentowi dokumentu gwarancji, co następuje najpóźniej w chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu;
  • brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 15. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, w którym zawiera następujące informacje i dane:
  • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
  • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy;
 16. Potwierdzenie zawarcia umowy, jak również pouczenie i wzór, o których mowa w pkt. 14, jest przekazywane Konsumentowi do chwili dostarczenia zakupionego przedmiotu.
 17. Złożenie przez Kupującego zamówienia przez telefon stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i dokonuje się w trakcie rozmowy z uprawnionym konsultantem. W odpowiedzi na ofertę Kupującego konsultant potwierdza cenę towaru oraz koszty przesyłki oraz informuje (bezpośrednio lub w kolejnej rozmowie) dostępności wszystkich lub części towarów oraz o możliwym czasie dostawy. W przypadku niedostępności żadnego z zamówionych towarów umowa nie zostaje zawarta.
 18. W przypadku, o którym mowa powyżej, przedstawiciel Sprzedającego (konsultant) przekazuje Kupującemu będącego Konsumentem informacje i dane wskazane w pkt. 14 i 15, oraz odbiera od Konsumenta potwierdzenie o tym, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Na życzenie Konsumenta i po podaniu przez niego adresu e-mail, informacje mogą być przekazane na trwałym nośniku w postaci wiadomości e-mail. Konsument potwierdza w takim przypadku fakt otrzymania informacji i danych, o których mowa wyżej oraz fakt zapoznania się z nimi.  
 19. Sprzedający potwierdza Konsumentowi treść proponowanej umowy sprzedaży zawartej w wyniku zamówienia telefonicznego na trwałym nośniku w formie wiadomości e-mail. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest oświadczenie Konsumenta o potwierdzeniu zamówienia, złożone pocztą elektroniczną w odpowiedzi na potwierdzenie umowy otrzymane od Sprzedającego. Umowa sprzedaży z Konsumentem zawierana jest w takim przypadku z chwilą złożenia przez Konsumenta oświadczenia o potwierdzeniu zamówienia, którego treść i warunki otrzymał on od Sprzedającego po rozmowie telefonicznej.
 20. Sprzedający informuje, że rozmowy telefoniczne, których przedmiotem będzie składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży na odległość mogą być rejestrowane.

 

Ceny towarów i koszty wysyłki

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Po zawarciu umowy z Kupującym Sprzedający jest związany ceną towaru i nie będzie jej zmieniał.
 3. W przypadku, kiedy Sprzedający wymaga poniesienia kosztów dostawy zakupionego przedmiotu, Kupujący jest informowany o kosztach dostawy i sposobie dostawy zarówno przed złożeniem zamówienia, na etapie jego kompletowania, jak i przed zatwierdzeniem zamówienia, które jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu na warunkach określonych przez Sprzedającego.

 

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia, to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Sprzedający podaje czas realizacji zamówienia w opisie przedmiotu w Sklepie lub oznacza czas realizacji zamówienia wyraźnie dla określonego asortymentu towarów.
 3. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedającego czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O wydłużeniu czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie Kupującego i posiadające szczególne właściwości (specyfikację) określone w zamówieniu, lub służących do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb, termin realizacji umowy, w tym termin dostawy do Kupującego jest ustalany indywidualnie. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia) w przypadku kiedy nie akceptuje podanego przez Sprzedającego terminu realizacji umowy.
 5. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Zakupione przedmioty są dostarczane za pośrednictwem podmiotu świadczącego działalność polegającą na odpłatnym dostarczaniu przesyłek. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

 

Formy płatności

 1. Kupujący może wybrać płatność za zakupiony przedmiot w formie przelewu na rachunek bankowy przez wysłaniem przesyłki (przedpłata) lub w formie płatności do rąk kuriera przy dostarczeniu przesyłki (płatność za pobraniem).
 2. Sprzedający może dopuścić również płatność gotówką przy odbiorze zakupionego towaru w siedzibie Sprzedającego lub innym wyznaczonym przez Sprzedającego punkcie odbioru, albo przelew w ramach elektronicznego systemu płatności. O dopuszczalnej płatności przy odbiorze osobistym towaru Sprzedający informuje wyraźnie na stronie przedmiotu w Sklepie, umożliwiając Klientowi wybór tej formy uiszczenia ceny.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet ceny sprzedaży w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia. Zastrzeżenie takie dotyczy w szczególności:>
  • towarów nietypowych, niedostępnych w normalnej sprzedaży na terenie Polski a sprowadzanych na indywidualne zamówienia,
  • towarów posiadających szczególne właściwości określone w złożonym zamówieniu.
  • zamówień, których łączna wartość przekroczy kwotę brutto 000 zł (pięć tysięcy złotych)
 4. O konieczności uiszczenia zaliczki Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie złożonego zamówienia. Sprzedający w tej wiadomości poinformuje Kupującego o wysokości zaliczki oraz o terminie jego wpłaty. Potwierdzając złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na zasady płatności zaliczki.
 5. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego zaliczki w umówionym terminie zamówienie uznaje się za anulowane. Termin płatności zaliczki rozpoczyna bieg od momentu zawarcia umowy między Stronami. Kupujący jest zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki w przypadku odmowy przyjęcia oferty przez Sprzedającego.
 6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem przed wysłaniem przesyłki (przedpłaty) Sprzedający ma prawo wstrzymać się z wysyłką przedmiotu do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym kwoty w wysokości odpowiadającej cenie sprzedaży wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.

 

Tryb zgłaszania uszkodzenia przesyłek. Wymiana przesyłek uszkodzonych w transporcie

 1. Sprzedający zapewnia należyte zabezpieczenie i opakowanie rzeczy sprzedanej, które pozwala zachować jej całość i nienaruszalność w czasie transportu, o ile tylko traktowanie przesyłki w przewozie będzie odpowiadało właściwościom sprzedanej rzeczy.
 2. Kupujący odbierając przesyłkę dostarczoną przez kuriera jest zobowiązany zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w trakcie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 § 2 k.c.).
 3. W przypadku płatności za pobraniem kurier ma prawo zastrzec, że sprawdzenie przesyłki może nastąpić po uiszczeniu do jego rąk całości ceny sprzedaży towaru wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.
 4. Kupujący w miarę możliwości powinien zbadać zawartość paczki (nie stan opakowania) w obecności kuriera. Jeżeli kupujący zażąda sprawdzenia zawartości paczki kurier nie ma prawa odmówić uczestniczenia w takiej czynności.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki Kupujący ma prawo zażądać już w obecności kuriera sporządzenia protokołu szkody. Dopuszczalne jest również sporządzenie protokołu szkody po doręczeniu przesyłki, na zasadach określonych we właściwych przepisach. Protokół szkody będzie stanowił dla Sprzedającego oczywistą podstawę bezpłatnej wymiany zakupionego towaru na nieuszkodzony w trybie wymiany przesyłek uszkodzonych w transporcie.
 6. Sprzedający informuje, że podpisanie przez Kupującego pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń i niesporządzenie protokołu szkody może oznaczać, że przesyłka została odebrana bez zastrzeżeń, a zakupiony towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym, co nie pozbawia Kupującego możliwości składania reklamacji i żądania zwrotu towaru z powodu jego uszkodzenia w transporcie.
 7. W przypadku kiedy Kupujący nie jest Konsumentem, wymiana towaru uszkodzonego w transporcie nastąpi tylko na podstawie protokołu szkody sporządzonego na zasadach wskazanych w ust. 5. Protokół szkody stanowi dla Sprzedającego wyłączną podstawę wymiany towaru uszkodzonego w transporcie.
 8. Z chwilą wydania przez Sprzedającego sprzedanego towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane ze sprzedanym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub utratę towaru powstałe po wydaniu towaru przewoźnikowi, z zastrzeżeniem ust. 7.
 9. W przypadku kiedy towar zostanie zwrócony Sprzedającemu z powodu:
  • podania przez Kupującego błędnych danych adresowych;
  • nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera;
  • innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego,

  Sprzedający ma prawo obciążyć kupującego rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu zakupionego przedmiotu do sprzedającego. W przypadku wskazanym wyżej koszt ponownej dostawy zakupionego towaru ponosi w każdym przypadku Kupujący.

 

Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.

 1. Sprzedający prowadzi w Sklepie sprzedaż przedmiotów fabrycznie nowych, nieużywanych i pełnowartościowych. W przypadku kiedy przedmiotem asortymentu Sklepu jest urządzenie używane, lub niepełnowartościowe, informacja o tym zostanie wyraźnie wskazana w opisie sprzedawanego przedmiotu. Sprzedający jest obowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
 2. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty wyłącznie w przypadku, kiedy wraz z wydaniem przedmiotu Kupującemu wydano mu dokument gwarancji, albo Sprzedający w inny sposób złożył Kupującemu oświadczenie gwarancyjne, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, kiedy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu.
 3. Oświadczenie gwarancyjne, o którym mowa wyżej może być złożone również na stronie internetowej Sklepu oraz na trwałym nośniku, przy potwierdzeniu konsumentowi zawarcia umowy sprzedaży oraz jej warunków.
 4. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotów zakupionych od Sprzedającego (zarówno dotyczące gwarancji jakości jak i rękojmi za wady) powinny być składane na piśmie, na adres do korespondencji podany w pkt. 1 regulaminu, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: serwis@nortberg.pl W razie konieczności przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego oraz ustalić termin przesłania towaru. Koszt przesłania towaru zakupionego przez Kupującego ponosi Sprzedający, za wyjątkiem gwarancji jakości udzielanej w systemie „door to door”, w ramach której obsługa gwarancji jest dokonywana zawsze na koszt gwaranta i jego staraniem. Kupujący jest obowiązany do wypełnienia i dołączenia do przesyłki protokołu reklamacyjnego, którego fomularz został umieszczony na stronie Sklepu, po adresem nortberg.pl Kupujący powinien wskazać w formularzu reklamacyjnym numer faktury potwierdzającej dokonanie zakupu towaru u Sprzedającego.
 5. Kupujący będący Konsumentem winien wskazać czy realizuje uprawnienie z gwarancji czy też uprawnienie z rękojmi za wady towaru.
 6. W przypadku kiedy Kupującym nie jest Konsument, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (art. 558 § 1 k.c.).
 7. Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, ale nie dłużej niż w terminie 14 dni kalendarzowych lub w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego.

 

Odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży. Zwroty i wymiany

 1. Konsument, który zakupił przedmiot w Sklepie Sprzedającego może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zakupionego przedmiotu, a w przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - licząc od dnia otrzymania ostatniej zakupionej rzeczy, partii lub części. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przed jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku skutecznego złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 Sprzedający zwróci Konsumentowi całą zapłaconą przez niego kwotę, obejmującą cenę sprzedaży – a także koszty przesyłki, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości nie wyższej niż koszt najtańszego oferowanego przez niego sposobu przesyłki.
 3. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem, na wskazany przez Konsumenta w treści tego oświadczenia rachunek bankowy. Jeżeli Konsument nie wskazał w oświadczeniu numeru rachunku bankowego, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument
 4. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej przez Konsumenta kwoty do chwili otrzymania zwrotu zakupionego przedmiotu lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania Sprzedającemu – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy na zasadach wyżej określonych jest zobowiązany do dokonania zwrotu Sprzedającemu zakupionego przedmiotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta na zasadach wyżej ustalonych Konsument organizuje transport zwrotny oraz pokrywa koszty zwrotu przedmiotu do Sprzedającego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, kiedy przedmiotem zamówienia jest przedmiot nieprefabrykowany, wykonywany na zamówienie i według podanej przez Kupującego specyfikacji, lub służący do zaspokajania jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Zwroty produktów należy kierować na adres AGD Lider Market, ul. Kolberga 2, 25-619 Kielce po wcześniejszej konsultacji z Biurem Obsługi Klienta.

 

Rejestracja w bazie danych, ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie lub zakładając Konto Klienta, Klient/Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży oraz w celach związanych ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie właściwych danych osobowych.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie adres poczty elektronicznej.
 3. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Użytkownik odrębnie wyraża i cofa zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych dla celów marketingowych.  
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały określone w polityce prywatności Sklepu.

 

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane i informacje:
  • imię i nazwisko
  • login klienta
  • adres poczty elektronicznej
  • opis usterki, w tym datę (jeśli to możliwe do ustalenia również godzinę) wystąpienia usterki
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta pocztą elektroniczną lub na piśmie.
 4. W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma zwrot wydatków poniesionych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści oraz odpowiedzialność za szkody pośrednie.  
 5. Klientowi będącemu Konsumentem, rejestrującemu Konto Klienta, Sprzedający przekazuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres Klienta potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierające następujące dane:
  • opis usługi oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem;
  • dane identyfikujące Sprzedającego, w tym dane rejestrowe, adres przedsiębiorstwa Sprzedającego, adres poczty elektronicznej i numery telefonu do kontaktu ze Sprzedającym i składania reklamacji;
  • opis stosowanej procedury rozpatrywania reklamacji;
  • przypadki, w których Konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy;
  • brak zobowiązania Sprzedającego do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • czasie trwania umowy oraz sposobie wypowiedzenia umowy;
  • możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich.
 6. Sprzedający równocześnie z potwierdzeniem zawarcia umowy przekazuje Konsumentowi w tej samej formie pouczenie o odstąpieniu od umowy w którym zawiera sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 7. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do dochowania tego terminu wystarczy wysłanie tego oświadczenia przez jego upływem (decyduje tu data nadania przesyłki na poczcie tzw. „data stempla pocztowego”). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak posłużenie się przez Konsumenta wzorem nie jest konieczne.
 8. W przypadku skutecznego złożenia przez Kupującego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, umowę o świadczenie usług uznaje się za niezawartą, a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto Klienta oraz usunąć podane przez Klienta dane osobowe, niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach wyżej opisanych nie przysługuje Konsumentowi w przypadku kiedy Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producentów i dostawców, dlatego też Sprzedający nie gwarantuje pełnej dostępności produktów widocznych w module wyszukiwania. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych serwisie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by opisy i fotografie towarów odpowiadały ich rzeczywistym cechom, parametrom i wyglądowi. Wygląd, kolorystyka czy inne cechy towarów dostępnych za pośrednictwem Sklepu mogą jednak odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach producenta oraz opisów przekazanych przez producenta. Różnice w kolorystyce towarów widocznych w serwisie Sklepu w stosunku do ich rzeczywistych kolorów mogą wynikać z ustawień kart grafiki i parametrów urządzenia na którym Kupujący ogląda asortyment sklepu.
 3. W przypadku powstania wątpliwości Kupującego w zakresie opisów, fotografii, indeksów czy kolorystyki towarów, wszelkiej pomocy i wyjaśnień udziela obsługa Sklepu.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów określonych niniejszym regulaminem jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku kiedy umowa sprzedaży została zawarta z Kupującym nie będącym Konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 6. Pełny i aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie nortberg.pl, w zakładce „regulamin sklepu”.
 7. Sprzedający informuje, że może być zmuszony do zmiany niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zaistnienia przyczyn technologicznych lub technicznych, przyczyn leżących po stronie producentów i dostawców albo zmian przepisów prawa.
 8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 Klienci posiadający założone konto zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni. Zmiany regulaminu wejdą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczone w zakładce „regulamin sklepu” na czas nie krótszy niż 7 dni w formacie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez Kupujących i nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany.
 9. Językiem który jest stosowany w działalności Sklepu jest język polski. Cała korespondencja z Kupującymi jest prowadzona w języku polskim. Umowa z Kupującym jest zawierana w języku polskim.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
 11. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 12. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93),
 13. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 14. Wszystkie fotografie, rysunki, opisy asortymentu sklepu jak również rozwiązania graficzne, bazy danych zastosowane w serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedającego lub są wykorzystywane przez Sprzedającego na podstawie licencji udzielonej przez uprawnione podmioty. Jakakolwiek forma korzystania z wyżej wskazanych utworów i aplikacji przez podmioty nieuprawnione jest zabroniona. Korzystanie z wyżej wskazanych utworów bez wyraźnej zgody sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich i skutkuje powstaniem określonych tam roszczeń.
 15. Znaki towarowe nie należące do Sprzedającego są wykorzystywane w serwisie i opisach asortymentu Sklepu jedynie w celach informacyjnych i stanowią przedmiot uprawnień właściwych podmiotów.

 

Dokumenty do pobrania

Dlaczego Nortberg?

 • Regulamin
  Szybka
  i bezpieczna wysyłka
 • Regulamin
  Produkt bezpośrednio
  od producenta
 • Regulamin
  Gwarancja
  jakości
 • Regulamin
  Serwis gwarancyjny
  i pogwarancyjny

Strona korzysta z plików cookie