Wróć Wróć

Poradnik

Poradnik
Zobacz wszystkie

Instrukcje

Instrukcje
Zobacz wszystkie

FAQ - najczęściej zadawane pytania

FAQ - najczęściej zadawane pytania
Zobacz wszystkie

Polityka prywatności

Spis treści

 

 1. Informacje wstępne
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników
 3. Informacje wstępne
 4. Cel i zakres wykorzystania plików „cookie”
 5. Rodzaje plików cookie wykorzystywanych w serwisie Operatora
 6. Sposoby rezygnacji Użytkownika z akceptowania plików cookie
 7. Sposoby modyfikacji lub wyłączenia ustawień cookies w wybranych przeglądarkach internetowych.
 8. Obowiązywanie i zmiana polityki prywatności.

 

 

1. Informacje wstępne.

 

1.1 Norbert Tofil, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGD Lider Market Norbert Tofil, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: 25-657 Kielce, ul. Krucza 11, (dalej: „Operator”) działając jako właściciel serwisu internetowego stanowiącego sklep internetowy pod domeną internetową www.nordberg.pl (dalej: „Sklep”), dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom Sklepu ochrony ich prywatności.

1.2 Operator zbiera tylko dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) (dalej: „dane osobowe„) niezbędne do prowadzenia działalności z wykorzystaniem Sklepu i wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych danych osobowych przez Użytkownika Sklepu.

1.3 Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika oraz zakres zgody Użytkownika na przetwarzanie podanych przez niego danych Osobowych określone są w niniejszym regulaminie. Użytkownik przed rejestracją konta Użytkownika w systemie Sklepu oraz przed złożeniem zamówienia na towary oferowane w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 

2.1 Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) jest każdorazowo Norbert Tofil, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGD Lider Market Norbert Tofil, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: 25-657 Kielce, ul. Krucza 11.

 

2.2 Operator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
a) Nazwisko i imię;
b) Adres zamieszkania;
c) Nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców)
d) Numer telefonu
e) Adres e-mail
f) Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców, na potrzeby wystawienia faktury VAT)

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika. Operator informuje, że bez podania danych osobowych nie jest możliwe złożenie zamówienia w Sklepie ani też rejestracja konta Użytkownika.

2.3 Operator zbiera i przetwarza dane osób które:
a) dokonują zamówień towaru oferowanego przez Operatora;
b) kontaktują się z Operatorem celem uzyskania informacji o ofercie sklepu;
c) zamówiły Newsletter Operatora
d) dokonują rejestracji w sklepie (zakładają konto) w celu późniejszego dokonania zakupu.

W przypadku wskazanym w pkt. b i c zbierane i przetwarzane są wyłącznie adresy e-mail.

W przypadku wykorzystywania danych na potrzeby newslettera, informacje te będą przesyłane użytkownikowi drogą elektroniczną tylko na podstawie jego wyraźnej zgody na otrzymywanie ich w takiej formie. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie od Operatora newstlettera drogą elektroniczną.

2.4 Operator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:
a) wykonania umowy sprzedaży zawartej w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, w tym również dostawy zakupionego towaru Użytkownikowi;
b) odpowiedzi na pytania kierowane przez użytkowników serwisu i inne osoby;
c) przesyłania zamówionej korespondencji i informacji handlowych związanych z ofertą Sklepu.

2.5 Operator prowadzi analizę logów dostępowych i zbiera adresy IP użytkowników Sklepu w celach statystycznych i związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem serwisu. Operator informuje, że nie łączy adresów IP z danymi osobowymi użytkowników Sklepu. W oparciu o wyżej wskazane informacje mogą być tworzone zestawienia statystyczne (dotyczące oglądalności Sklepu), które Operator będzie ujawniał osobom trzecim, w tym współpracującym z Operatorem.

2.6 Operator korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, Profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookie.

2.7 Zbierane przez Operatora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane bezpośrednio przez Użytkownika w ramach konta klienta albo poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu.

2.8 Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Operatora w niezbędnym zakresie:
a) firmom kurierskim;
b) operatorom systemów płatności elektronicznej;
c) podmiotom realizującym na zlecenie Operatora usług marketingowych i personalizacji kontaktów z Użytkownikiem.

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na udostępnianie w/w podmiotom swoich Danych Osobowych.

2.9 Operator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika celem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności lub z tytułu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z serwisu.

2.10 Do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Operatora. Osoba upoważniona dysponuje indywidualnym hasłem dostępu do danych osobowych. Hasło nie jest udostępniane innym osobom i pozostaje znane wyłącznie Operatorowi oraz osobie upoważnionej. Hasła podlegają okresowym zmianom na zasadach określonych przez Operatora. Listy haseł są przechowywane w miejscu, do którego dostęp posiada wyłącznie Operator.

2.11 Operator informuje, że do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).

2.12 Operator informuje, że Użytkownik anonimowo może jedynie przeglądać asortyment produktów oferowanych do zakupu za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu dokonywać zakupów za pośrednictwem Sklepu. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszym regulaminem albo zalogowanie się na konto klienta.

2.13 Operator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zastosowaniem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Dane Osobowe Użytkowników są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.14 Operator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej oraz informatycznej Operatora oraz w zakresie koniecznym do dostarczenia Użytkownikowi zakupionych towarów. Operator może również powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom realizującym usługi z zakresu marketingu towarów i usług. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji o podmiotach, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych, jak również o celu i zakresie powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

2.15 Operator zapewnia Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji w zakresie wskazanym w pkt. 2.10 – 2.14, w szczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronie Sklepu aktualnego brzmienia polityki prywatności i polityki cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Polityka Cookies

 

3. Informacje wstępne

 

3.1 "Cookies" („Ciasteczka”) są to pojedyncze, małe pliki, w szczególności tekstowe, wysyłane przez strony internetowe odwiedzane przez korzystającego, przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.) użytkownika. Dane zawarte w tych plikach mogą zostać odczytane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
3.2 Podmiotem umieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

 

4. Cel i zakres wykorzystania plików „cookie”

 

4.1 Pliki "cookie" używane przez strony internetowe Sklepu umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych.
4.2 Operator stosuje pliki cookie w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania stron, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na stronie, i analizy oglądalności strony. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym kierować do użytkowników ofertę w zakresie najbardziej przez nich oczekiwanym.
4.3 Pliki cookie mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, informacji e-mail czy telefonu.
4.4 Pliki cookie w serwisie Operatora mogą być wykorzystywane w szczególności w celu:
• mierzenia ruchu oraz analizy aktywności Użytkownika na stronach serwisu;
• wykorzystania mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
• zapamiętywania braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
• mierzenia skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji;

 

5. Rodzaje plików cookie wykorzystywanych w serwisie Operatora

 

5.1 W serwisie Operatora mogą być używane następujące rodzaje plików „cookie”:
1. sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

6. Sposoby rezygnacji Użytkownika z akceptowania plików cookie

 

6.1 Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookie są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Użytkownik może zastosować takie ustawienia przeglądarki, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookie w ogóle lub wybranych plików tego typu. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.
6.2 Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Operator może uzyskiwać do nich dostęp.
6.3 Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookie i zgodę na posługiwanie się nimi przez Operatora.

 

7. Sposoby modyfikacji lub wyłączenia ustawień cookies w wybranych przeglądarkach internetowych.

 

Dla przeglądarki Firefox:
1. Na górze okna przeglądarki nacisnąć przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknąć menu Narzędzia) i wybierać Opcje.
2. Wybierać panel Prywatność.
3. Z menu elementu Program Firefox: wybrać opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
4. Zaznaczyć Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
5. Wybierać okres przechowywania ciasteczek:
a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą
ciasteczko.
b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa.
c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą
o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
6. Naciśnąć przycisk OK, by zamknąć okno opcji.

 

Dla przeglądarki Google Chrome:
1. Kliknąć menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybrać Ustawienia.
3. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji Prywatność kliknąć przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
a) Domyślne blokowanie plików cookie
- Blokowanie wszystkich plików cookie: wybrać Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
- Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznaczyć pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm.
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.
b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Jeśli Użytkownik chce zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznaczyć Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznaczyć pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm.

Dla przeglądarki Internet Explorer 9:
1. W oknie przeglądarki należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
2. Kliknąć kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknąć przycisk OK.

8. Obowiązywanie i zmiana polityki prywatności.

 

1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 2014 roku.

 

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Sklepu w zakładce „polityka prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformuje Użytkowników posiadających konto drogą indywidualnego zawiadomienia pocztą elektroniczną, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, zapewniając możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku braku akceptacji zmian. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „polityka prywatności” na stronie głównej Sklepu.

Dlaczego Nortberg?

 • Polityka prywatności
  Szybka
  i bezpieczna wysyłka
 • Polityka prywatności
  Produkt bezpośrednio
  od producenta
 • Polityka prywatności
  Gwarancja
  jakości
 • Polityka prywatności
  Serwis gwarancyjny
  i pogwarancyjny

Strona korzysta z plików cookie